Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นโยบายฉบับนี้ บริษัท แวนเซลส์ แอพพลิเคชั่น จำกัด จัดทำขึ้น เพื่อให้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ https://vansalesapp.com หรือสมัครเข้าใช้บริการของ Vansales ดังนี้ เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการใช้บริการจากทางเรา ขอท่านได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ หรือสมัครเข้าใช้บริการของ Vansales ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ คำจำกัดความใดๆ ที่ปรากฏใน นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ Vansales

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท แวนเซลส์ แอพพลิเคชั่น จำกัด ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ใช้ในการบริการจัดการงานขาย และการจัดส่งสินค้า ได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ, อาชีพ, หมายเลขบัตรประชาชน, ที่อยู่, ที่ทำงาน, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลล์, ข้อมูลทางด้านภาษี, ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน, ข้อมูลการจดทะเบียนทางการค้า, ข้อมูลบัตรเครดิต และ อื่นๆ เป็นต้น

 2. บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ
  • สมัครใช้บริการ
  • ใช้บริการ
  • มีการติดต่อเข้ามายังหน่วยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน (Support team)
  • มีการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใดๆของ บริษัทได้

 3. การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
  • เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆของ Vansales ถือว่าท่านยินยอมให้ บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
  • บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้
   • เพื่อระบุตัวตนของท่าน
   • เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
   • เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
   • เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ การอบรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
   • เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ
   • เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
   • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน

 4. หน้าที่ของท่านในการดูแลรักษา Password เพื่อให้ Vansales บรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บ Password ของท่านไว้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้ บริษัททราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้ Password ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

 5. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่ บริษัทถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้ บริษัทจัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทด้วยตัวท่านเอง บริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว

 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทจะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่
  • ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน
  • ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

 7. การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล การสมัครใช้บริการของ Vansales ถือว่าท่านอนุญาตให้ บริษัทเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้
  • เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา
  • เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ
  • เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

 8. การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ต่างประเทศ เราใช้บริการของ Cloud ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของบริษัท เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของ Vansales ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Cloud ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

 9. มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ บริษัทใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล

 10. Vansales ใช้ “คุกกี้” (Cookies) “คุกกี้” คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น

  Vansales ใช้ “คุกกี้” และเมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และบริการของ Vansales เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้ Vansales จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

  ท่านมีสิทธิปฎิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้”ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องตระหนักว่าการปฎิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของ Vansales ได้

 11. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ บริษัททราบตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

 12. การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ บริษัทได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

 13. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ การจำกัดความรับผิด หรือยกเว้นความรับผิดของบริษัท ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการใช้บริการ

 14. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564