SALE TEAM
089 925 2945
WORKING HOURS
Mon. - Fri. 09.00 AM - 06.00 PM
EMAIL
sales@vansalesapp.com

การใช้งาน Vansales Application

Vansales Application ให้บริการในรูปแบบ SaaS (Software as a Services) ทำงานบนระบบคลาวด์ที่เชื่อถือได้ AWS cloud Environment ผู้ใช้บริการ ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียม Server หรือทีม IT เพื่อดูแลระบบ 

การให้บริการของ Vansales เมื่อเปิดใช้งานระบบ
 1. Technical Support
  1. บำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
  2. ตอบคำถาม ข้อสงสัยด้านการใช้งานให้กับผู้ใช้ (ในเวลาทำงาน)
  3. แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ ในกรณีระบบเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ 
   1. Critical Issues (e.g. system down or not able to work): with in 4 hours after notify.
   2. Normal Issues ปัญหาด้านการใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่ให้บริการในวันและเวลาทำงานของบริษัท
 2. Software updates ระบบแวนเซลส์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของธุรกิจ และผู้ใช้งาน สามารถ Updates software ได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  1. Mobile App อัพเดทผ่าน AppStore (iOS) และ PlayStore (Android)
  2. Web (Backoffice) automatic update from Vansales.
 3. Data Backup ระบบแวนเซลส์ ให้ความสำคัญกับข้อมูลของผู้ใช้งาน และได้มีการจัดทำระบบสำรองข้อมูลไว้ โดยจะมีการสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์ ในวันอาทิตย์เวลา 01:00AM ICT โดยเก็บ File updates ย้อนหลังไว้สูงสุด 6 Versions


ติดต่อสอบถาม
โทร: 064-714-4429 (คุณยินดี), 096-256-9494 (คุณออย)
ไลน์แอด: @Vansales
Facebook: https://facebook.com/vansalesapp